Пропускане на връзки

CARING („Когато се грижим“)

Проектът започна на 1 май 2023 г. и ще приключи на 30 април 2025 г.

Европейски проект за намаляване на насилието в училище чрез осъзнаване и трансформиране на негативни социални норми

Започва международният проект „CARING” („Когато се грижим“). CARING e и абревиатура, която в превод означава „Да предизвикаме социалните норми, за да намалим насилието в училище!“. Проектът е финансиран от Европейската комисия по програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV Programme), и се реализира от международен екип от експерти в работата с учители, ученици и родители за намаляване на насилието в училище. Проектът започна на 1 май 2023 г. и ще приключи на 30 април 2025 г.

По същество – редица изследвания показват, че някои от начините, по които обществото очаква от учениците да се държат – някои социални норми, могат да доведат до различни видове насилие и тормоз в училище. Така например момчетата се свързват по-често с физическото насилие, докато момичетата – повече с вербалното и психическо. Проектът ще зададе един основен въпрос – доколко приетите начини на поведение между учениците – начини на общуване, на решаване на конфликти, на оказване или не на подкрепа и т.н., водят до това между младежите да има насилие? Целта ще бъде заедно с основните целеви групи на проекта – учениците, учителите, родителите и местните образователни институции – да успеем да засилим чувствителността на младите хора, да ги овластим и да трансформираме нормите на поведение и отношение, които водят до причиняване на болка, в алтернативни норми на поведение, насочени към разбиране, подкрепа и емпатия.

В екипа на проекта има два партньора от България – Институтът по социални дейности и практики (ИСДП) и Асоциация Родители, което ще даде възможност на екипите в България да се подкрепят и да обменят опит и идеи.

Консорциумът, който ще реализира проекта е координиран от румънския офис на международната фондация „Тер дез Ом“ (Земя на хората), а останалите участници са Тер дез Ом (Унгария), Тер дез Ом (Гърция), и „Телефон за смелите“ (Хърватия) и българските Асоциация Родители и ИСДП.

Ще работим с общо 32 училища от 4 страни, по 8 във всяка страна. Партньорите в България – ИСДП и Асоциация Родители ще работят с по 4 български училища, подбрани според това да представляват различни типове училища – от столицата, голям и малък град, и села.

Ще работим за повишаване на капацитета на педагогическия персонал в посока на овладяване на толерантна и ненасилствена комуникация и поведение; с помощта на учителите ще работим с учениците, за да увеличим чувствителността им към поведения и практики, които водят към насилие и ще ги насърчим самите те да станат действащите лица, които демонстрират и насърчават ненасилствено поведение и комуникация.

По-конкретно, участието на училищата, които се включат в проекта, включва следните елементи:

  • Провеждане на оценка на ситуацията чрез кратко изследване – по 5 ученика на възраст 13-18 г. попълват онлайн въпросник; евентуално – провеждане на фокус-групова дискусия (проектът предвижда в България да се проведат общо 3 фокус-групови дискусии за 8-те училища, така че не във всички училища ще има дискусия) (до края на юни 2023)
  • Три-дневно обучение за обучители – всяко училище изпраща двама представители, които ще бъдат обучени за фасилитатори по изработената методология към проекта, свързана със социалните норми и намаляване на насилието (октомври-ноември 2023)
  • Дву-дневно обучение, организирано от обучените фасилитатори, като те обучават минимум 10 свои колеги от училището (учители и ръководство) (януари – февруари 2024)
  • Срещи за подкрепа на обучените учители – по 5 срещи на училище (март 2024 – април 2025)
  • Работа с младежи (ученици 13 – 18 годишна възраст).
    • Три-дневно обучение с млади хора (по 8 ученика от училище, по равно момчета и момичета), за да станат лидери и да демонстрират и насърчават позитивно поведение (април – юни 2024)
    • Организиране на група от 10 младежи на училище, които да подготвят свои собствени дейности и инициативи, насочени към съученици, учители и родители. Инициативите могат да бъдат от всякакъв вид. Те ще бъдат подкрепяни от фасилитаторите (обучените двама представители на училището) и от обучителите по проекта (май 2024 – януари 2025)
  • Съдействие за организирането на тематична родителска среща (разработена от екипа на Асоциация Родители) (февруари 2024 – юни 2024)

Основната цел на дейностите в училищата-партньори е, чрез работата с учители, ученици и родители да се засили чувствителността, осъзнатостта и да се развие разбирането на всички групи за това как определени социални норми и стереотипи водят до насилие и най-вече – как то може да бъде предотвратено, когато работим за промяната на тези стереотипи заедно – с подкрепата и на учителите, и на родителите.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.