Пропускане на връзки

Устав

I.     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. „АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ“, наричана в настоящия устав за краткост АСОЦИАЦИЯТА, е сдружение, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 2. Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
 3. Асоциацията е със седалище гр. София.
 4. Асоциацията се създава без определен срок.

II.    ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА

 1. Целите на Асоциацията са създаване и въвеждане на политики за:
  • Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и за семейството, като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата,
 • Популяризиране сред обществото на социалните и правни принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата,
 • Утвърждаване на обществени ценности сред родителите, осъществяване на приемственост в ценностната система между родители и деца,
 • Оказване на обща и специализирана помощ на родителите при отглеждане и възпитанието на децата,
 • Подкрепа на родители в криза за реинтеграцията им в обществото, за възстановяване на изгубени родителски права и формиране на правилно отношение по въпроса за отглеждането и възпитанието на децата,
 • Подкрепа на самотни родители,
 • Родителски контрол върху образованието и обществен контрол върху институциите за настаняване на деца.
  • Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията за правата на детето,
 • Оказване на подкрепа на даровити деца,
 • Утвърждаване на семейните ценности сред децата, формиране на отношение към благотворителността,
 • Екологично възпитание на децата и развитие на чувство на уважение към природната среда,
 • Насърчаване на масовия детски спорт и занимания с изкуство.
 • Съдействие за развитие на детското здравеопазване, спазване правата на детето като пациент, профилактика на детски заболявания,
 • Превенция срещу всички форми на насилие над деца,
 • Борба с порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата,
 • Подкрепа на деца в неравностойно социално положение и съдействие за тяхната социална интеграция.
  1. За постигане на посочените цели Асоциацията използва следните средства:
 • набиране и разпространение на информация в съответствие с целите на Асоциацията, (изменен с решение на Общото събрание на 13.06.2018 г.)
 • разработване, финансиране и осъществяване на програми, свързани с целите на Асоциацията,
 • сътрудничество със специализирани държавни институции и други организации със сходни цели,
 • организиране на детски лагери, семинари, консултации на деца и родители, пропагандни акции и анкети, насочени към обществеността.
  1. Предмет на дейност:
   • Дейността на Асоциацията е насочена към организиране и подпомагане на мероприятия, свързани с утвърждаването на родителството като основна ценност и отговорност в гражданското общество.
   • Предметът на допълнителна стопанска дейност на Асоциацията е: издателска и рекламна дейност, организиране на курсове, детски лагери и школи, образователни мероприятия и всякаква друга законово допустима дейност, свързана с целите на Асоциацията.

III.  ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 1. Членството в Асоциацията е доброволно и открито за всички физически и юридически лица, които споделят целите на Асоциацията и са съгласни с настоящия Устав.
 2. Нови членове на Асоциацията се приемат с Решение на Управителния съвет. За целта кандидатите-физически лица отправят писмена молба до Управителния съвет, придружена с декларация, че са запознати и приемат устава. Кандидатите – юридически лица представят писмена молба до управителния съвет и решение на компетентния си орган за участие в Асоциацията.
 3. Членовете на Асоциацията са редовни и асоциирани. Асоциирани членове могат да бъдат само юридически лица.
 4. Членството в Асоциацията може да бъде прекратено в следните случаи:
  • с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет от напускащия,
  • при смърт или поставяне под пълно запрещение за физически лица. В този случай прекратяването настъпва автоматично.
  • при изключване.
  • член на Асоциацията отпада автоматично при неплащане на годишния или встъпителния членски внос след двукратно писмено напомняне.
 5. Решението за изключване се взема от Управителния съвет при системно неизпълнение на задълженията на член на Асоциацията или при поведение, което противоречи на целите и принципите на дейност на Асоциацията. Обстоятелствата по предходното изречение се констатират по документи от Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за изключване на член на Асоциацията може да се обжалва пред Общото събрание.
 6. При прекратяване на членството платените членски внос и встъпителна вноска не подлежат на връщане.
 7. Всеки редовен член на Асоциацията има право:
  • да участва във всички инициативи, организирани от Асоциацията,
  • да гласува в Общото събрание,
  • да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Асоциацията,
  • да ползва материалната база на Асоциацията в съответствие с нейните задачи и цели,
  • да бъде информиран за дейността на Асоциацията.
 8. Асоциираните членове имат правата по чл.14 без право да гласуват в Общото събрание и право да бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията.
 9. Всеки член на Асоциацията е длъжен:
  • да работи за осъществяване на целите и задачите на Асоциацията,
  • да спазва нейния Устав и изпълнява решенията на ръководните й органи,
  • да заплаща редовно определения членски внос,
  • да съдейства за издигане престижа на Асоциацията.

IV.  ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 1. Органите за управление на Асоциацията са: Общо събрание и Управителен съвет.
 2. Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от всички нейни редовни членове, като всеки колективен член се представляват от представител с право на един глас. Асоциираните членове могат да присъстват на събранието с право само на съвещателен глас.
 3. Общото събрание:
  • изменя и допълва Устава на Асоциацията,
  • приема други вътрешни актове,
  • избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Асоциацията,
  • приема програма за дейността на Асоциацията, бюджета, годишния отчет на Управителния съвет, вкл. Доклада за дейността на Асоциацията по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ.
  • отменя решенията на Управителния съвет, когато те противоречат на Устава или на решения на Общото събрание,
  • определя размера и срока за внасяне на годишния членски внос за всяка година.
  • определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет,
  • взема решение за преобразуване и прекратяване на Асоциацията,
  • взема и други решения, предвидени в Устава или нормативен акт.
 4. Общото събрание се свиква от Управителният съвет по негова инициатива или по искане на повече от една трета от редовните членове на Асоциацията в населеното място по седалището й. Ако в последният случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.
 5. Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото на провеждане на събранието, дневния ред и указание по чия инициатива се свиква. Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията най-малко един месец преди насрочения ден.
 6. Общото събрание е редовно ако на него присъстват повече от половината от всички редовни членове. Ако в обявения час не се събере нужният кворум, Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.
 7. Всеки редовен член на Асоциацията има право на един глас в Общото събрание. Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство, но за решенията по чл. 19.1 и чл.19.8 от този Устав е необходимо мнозинство от две трети от присъстващите членове. По въпроси, които не са включени в обявения е поканата дневен ред, събранието не може да взема решения.
 8. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
 9. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
 10. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от три години и ръководи текущата дейност на Асоциацията в съответствие с нормативните актове, Устава и решенията на Общото събрание.
 11. Управителният съвет се състои от пет члена. Членовете на Управителния съвет са членове на Асоциацията.
  • Мандатът на член на УС се прекратява предсрочно при следните хипотези:

а/по негово желание, заявено писмено в УС

б/при трайна физическа невъзможност да изпълнява задълженията си, продължила повече от три месеца или при поставянето му под запрещение

в/ при прекратяване членството на Организацията, чийто представител е той или в случай, че предложилата го организация член на Асоциацията е направила искане за оттегляне на своя представител.

г/ при констатирани системни или груби нарушения на Устава, неизпълнение на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

д/ при постъпване на държавна служба.

 • В случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на УС, УС е длъжен да свика Общо събрание за попълване на състава си в срок до един месец от узнаването. Мандатът на новоизбрания член е еднакъв с мандата на УС.
 1. Управителният съвет изпълнява следните функции:
  • представлява Асоциацията и определя обема на представителна власт на отделните свои членове,
  • организира изпълнението на решенията на Общото събрание,
  • разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на настоящия устав,
  • приема и изключва членове на Асоциацията,
  • подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Асоциацията,
  • определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, като приема правилата за осъществяване на дейността
  • определя адреса на Асоциацията,
  • назначава ликвидатор на Асоциацията,
  • освобождава напълно или частично от заплащане на встъпителен и членски внос отделни членове, поради особени заслуги към Асоциацията,
  • взема решения за откриване и закриване на клонове
  • избира изпълнителен директор и определя правомощията му (изменен с решение на Общото събрание на 29.09.2019 г.)
  •  
  • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган,
  • изпълнява и други задължения, предвидени в Устава.
 2. Заседанията на Управителният съвет се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.
 3. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантиращи установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.
 4. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено – на подпис, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.
 5. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, ако на заседанието присъстват не по-малко от две трети от членовете му. Управителният съвет приема правила за работата си. Решенията по т.28.3, 28.6 и 28.8 от Устава се вземат с мнозинство от всички членове, а по т.28.11 с мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието.
 6. Управителният съвет може да формира към себе си като помощни органи експертни комисии по определени направления.
 7. Председателят на Управителния съвет организира и ръководи работата му и представлява Асоциацията пред трети лица. (изменен с решение на Общото събрание на 13.06.2018 г.)
 8. Управителният съвет избира изпълнителен директор и сключва с него договор за оперативно управление, в който се определят конкретните правомощия и дължимото възнаграждение. За избор на изпълнителен директор се изисква мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове.
 9. Изпълнителният директор организира и ръководи текущата дейност на Асоциацията, съобразно устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет, представлява Асоциацията пред трети лица съобразно предоставените му от Управителния съвет правомощия.
 10. Асоциацията води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет.

V.   СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

 1. Средствата на Асоциацията се набират от:
  • целево финансиране, вкл. от различни програми и грантове,
  • членски внос и встъпителна вноска от членовете й,
  • дарения,
  • приходи от стопанска дейност.
 2. Асоциацията притежава имущество, обособен бюджет и счетоводство, печат и банкови сметки в лева и валута.
 3. Имуществото на Асоциацията се състои от придобити права на собственост, предоставени права на ползване и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост и др.
 4. Управителният съвет се разпорежда колективно със средствата и отговаря солидарно за щетите, които е причинил, когато са в резултат на негови противозаконни или противоуставни действия или бездействия.
 5. Асоциацията може да разходва имуществото си само за осъществяване на целите си и за извършване на стопанска дейност, съгласно този Устав. Подборът на лицата и oрганизациите и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от финансовите възможности на Асоциацията съгласно приетите Правила за осъществяване на дейността.

VI.  ТЕМАТИЧНИ СЕКЦИИ, КЛУБОВЕ, ЦЕНТРОВЕ

 1. Асоциацията може да създава тематични секции, клубове и центрове. Тяхната работа се осъществява в съответствие с целите на Асоциацията и разпоредбите на устава.
  • Създаването на тематични секции, клубове и центрове се осъществява по решение на УС на Асоциацията.
  • УС определя структурата и правилата за тяхната работа. Оперативното ръководство на тези тематични секции, клубове и центрова се осъществява от координатор, определен с решение на УС.

VII.    ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 1. Асоциацията може да бъде прекратена в следните случаи:
  • По решение на общото събрание.
  • В предвидените от закона случаи по решение на Окръжения съд по седалището й.
 2. След вземане на решение по прекратяването на Асоциацията се извършва процедура по ликвидация.
 3. Имуществото, останало след ликвидацията на Асоциацията, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност със същите или близки цели.

Настоящият устав е приет от учредителното събрание на „АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ“ проведено на 19.06.2001 г. изменен и допълнен с решение на Общото събрание на Асоциацията от 10.06.2002 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на Асоциацията от 11.07.2003 год., допълнен с решение на Общото събрание на Асоциацията от 15.04.2008 год., изменен с решение на Общото събрание на Асоциацията от 13.06.2018 год.

 

Председател на УС:

/Анна Димитрова/

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.