Пропускане на връзки

Игра „Мечтите са на един Lidl разстояние“

Правила на играта „Мечтите са на един Lidl разстояние“

І. Организатор на играта и официални правила

 1. Играта “Мечтите са на един Lidl разстояние” („Играта“) се организира от агенция “Дистинкт Груп АД” АД, ЕИК 831656220 с адрес гр. София, ул. Цар Симеон, 57 („Организатор“) и се изпълнява от СНЦ „Асоциация Родители“, ЕИК: 130577279  с адрес гр. София, ул.Димитър Пешев, 5 (Изпълнител) по възложение от „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt („Възложител”).
 2. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “Lidl и Фамилатлон“ („Играта“). Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на Играта и са свободно достъпни на интернет адрес roditeli.org през целия период на Играта в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта на адрес: ww.roditeli.org

3. Играта се провежда във Фейсбук страницата на Асоциация Родители (https://www.facebook.com/AsociaciaRoditeli[](https://www.facebook.com/famillathlonbulgaria)). Отговорност за изтеглянето на печеливши участници, организиране на процеса по теглене и информиране на широката публика за правилата на играта имат Асоциация Родители, съвместно с Организатора.

4. След съгласуване с Възложителя, Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

II. Територия на играта

Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

III. Период на играта

Играта се провежда в периода от 10.00 часа на 09.09.2022 г. до 23.59 часа на 15.09.2022 г. („Период на провеждане“).

IV. Канали на провеждане на играта

Фейсбук страницата на Асоциация Родители – https://www.facebook.com/AsociaciaRoditeli

IV. Право на участие

1. В Играта нямат право да участват физическите лица под  18 години, („Участник/ци“).

2.  Всеки участник може да участва с максимум един регистриран профил, с който да бъде изтеглен като победител. За избягване на всякакво съмнение, участникът има право да получи максимум една (1) награда, в случай че спази всички условия за участие и участва само с един негов Фейсбук профил.

3. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда. Организаторът има право, без предупреждение, да изключи от Играта Участници: които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или лица, за които Организатора има съмнение, че са с фалшива самоличност и фалшив профил или че използват профили на на други лица, с или без изричното им знание. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът има право да изключи от Играта всеки участник по свое усмотрение, ако счете, че участникът използва фалшив профил/и с цел увеличаване шансовете си за печалба в който и да е подпериод. Организаторът няма ангажимент да информира участника, за който има съмнение, че използва фалшиви профили, за решението си да го изключи от Играта.

 1. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила и политиката за защита на личните данни за Играта. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и политиката за защита на личните данни за Играта и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес roditeli.org.
 2. С участието си в Играта, Участникът се съгласява с обработването на личните му данни съгласно условията, посочени в политиката за защита на личните данни, достъпни ТУК

III. Механизъм за участие

За да участва в Играта Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да:

1.Сподели в коментар какъв е мечтал да стане когато порасне и дали мечтата се е сбъднала/реализирала, както и да отбележи профила на Lidl във Фейсбук (@lidlbulgaria).

IV. Описание на наградите

 1. Наградите се осигуряват от Възложителя и се доставят от Организатора.
 2. За периода на Играта се теглят шестима победители, спазили всички условия за участие и публикували коментар под поста на Играта във Фейсбук страницата на Асоциация Родители (https://www.facebook.com/AsociaciaRoditeli[](https://www.facebook.com/famillathlonbulgaria)). Наградата включва 4 ваучера в приложението Lidl Plus на стойност 40 лв. и 2 ученически раници, пълни с ученически продукти (една за момче и една за момиче) от Lidl и информационни материали за деца и родители, осигурени от Асоциация Активни Родители.
 3. За целия Период на Играта се раздават общо 6 (шест) награди.

4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

V. Определяне на печелившите

 1. Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер.
 2. При тегленето ще се определят съответният брой печеливши на награди спрямо съответния подпериод и по 6 (шест) резервни печеливши.
 3. Печелившите участници ще бъдат обявени във Фейсбук профила на Асоциация Родители със специален пост.
 4. Печелившите ще бъдат изтеглени на 15.09.2022 г. и обявени с пост на страницата на Асоциация Родители, най-късно до 23.59 ч. на 16.09.2022 г.
 5. Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора, след допълнително съгласуване с Възложителя, чрез директно съобщение в социалната мрежа Фейсбук.
 6. Всички награди ще се получават лично от Печелившите като кодът за използване на ваучера в Lidl Plus ще им бъде изпратен по имейл, на посочен от тях имейл адрес, за чиято достоверност Получателят на наградата писмено е гарантирал и потвърдил.  Раниците и допълнителните материали от Асоциация Активни Родители, отново ще бъдат изпратени на Печелившите до посочен от тях и предварително потвърден в лична кореспонденция адрес.
 7. В случай че наградата е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит чрез директно съобщение във Фейсбук или не предостави на Организатора писмено имейл адрес, на който да му бъде изпратена наградата, след до 3 (три) направени опита за установяване на контакт и съгласуване с Възложителя, Организаторът го уведомява писмено, че губи правото на награда и тя ще бъде предоставена на изтегления резервен печеливш. В случай че и резервният печеливш не бъде открит съгласно начините, описани по-горе, то Организаторът и/или Възложителят може да решат или да изтеглят нов/и печеливши или да решат да не раздават наградите, останали като неполучени от изтеглените Печеливши.
 8. Наградите ще бъдат предоставяни в срок до 7 (седем) работни дни след датата, на която всеки Печеливш върне информация за начина на получаване на наградата.
 9. Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради грешен имейл и адрес, контакти или погрешна комуникация между Печелившия и Организатора.

VI. Ограничаване на отговорността

1.  Организаторът не носи отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от провеждането на Играта или от участието на който и да е Участник в Промоцията, или ако Играта не се осъществи съгласно предвиденото.

2.Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си във Фейсбук, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Фейсбук профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.

3. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.

4.  Организаторът не носи отговорност за забавяне при доставката на наградите, дължащо се на технически проблеми или забавяне в куриерската услуга.

5. Организаторът не носи отговорност за нарушена цялост на наградата или съдържанието на пратката, причинена при транспортиране.

6. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време като обяви това по подходящ начин на посочения сайт. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

7. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

8. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта с изключение на дължимия данък по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, който, ако се дължи такъв, остава за сметка на Организатора.

9.  Участници, които не спазват Правилата и/или политиката за защита на личните данни за Играта (ако е приложимо), ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

Тагове:
Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.