Проекти

Проект „SAFER“
January 28, 2021

Асоциация Родители започва работа по нов международен проект към Европейската комисия, програма „Еразмус + “ – „Социални компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза“ (SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying, или накратко SAFER).

Целта на проекта е да развие и приложи иновативен метод за превенция на насилието и тормоза в училище. Дейностите са насочени към насърчаване на приобщаващото образование и развиването на социални и граждански компетенции, както и на познаването и насърчаването на общи ценности и основни права, не само от ученици и учители, но и сред непедагогическия персонал, родителите и други значими за общността личности и организации.

Проектът ще включи 20 училища в седем европейски страни, като Асоциация Родители ще работи с 3 български училища, проявили интерес към програмата. Обучителната рамка „Срещу тормоза – Цялостен училищен и общностен подход“ ще бъде адаптирана спрямо специфичните нужди на всяко отделно училище. Ще се разработят иновативни обучителни материали, насочени към превенция на тормоза, за учители и непедагогическия персонал, за учениците и родителите, както и за всички участници в училищната общност. Въз основа на методиката ще се проведат обучения на учители, ученици и родители.

Проектът е с продължителност 3 години и ще бъде реализиран от организации-партньори от 7 европейски страни – България, Италия, Гърция, Кипър, Северна Македония, Португалия и Белгия.

БЮЛЕТИН | БРОЙ 1, ЮЛИ 2021 | Прочетете ТУК

БЮЛЕТИН | БРОЙ 2-3, ЮНИ 2022 | Прочетете ТУК

Грамотни деца в дигиталния свят
December 06, 2019

Децата ползват мобилни устройства и интернет все по-често и от все по-ранна възраст. Възрастта от 0 до 7 г. е най-подходяща за изграждането на различни умения и позитивни навици и поведения при употребата на дигитални устройства и интернет, тъй като тогава децата опознават света най-активно. Целта на проекта, който се изпълнява в периода 01.08.2019 г. - 31.07.2020 г., е чрез интерактивни и игрови методи да бъде развито базово ниво на дигитално-медийната грамотност у децата в нейните пет основни елемента: информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, безопасност, създаване на съдържание и решаване на проблеми. Проектните дейности включват провеждане на фокус-групи с родители, изработване на семеен комплект от книжка с игри за деца и наръчник за родители, както и провеждане на семейни работилници.

Проект „Грамотни деца в дигиталния свят – развиване на дигитално-медийната грамотност на децата в доучилищна възраст“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Обществен борд на TELUS International в България.

Създаване на по-добра интернет среда за децата чрез защита, превенция и образование
June 17, 2019

Асоциация Родители от 2007 г. е част от Националния център за безопасен интернет. Заедно с нашите партньори от Центъра работим за позитивна и безопасна онлайн среда за децата. Част от тази дейност е и да информираме родителите и образователните специалисти за онлайн рисковете и да им помагаме да развиват у децата уменията на 21 век.

Проектът, който Асоциацията изпълнява в периода юли 2016 г. - декември 2018 г., „Създаване на по-добра интернет среда за децата чрез защита, превенция и образование“ (Creating Better internet for kids by protection, awareness raising and education) се изпълнява на национално ниво и е финансиран от Програма „Безопасен интернет“ на Европейската Комисия (European Commission Directorate General Information Society and Media). Проектът има за цел създаването на безопасна онлайн среда за децата и младежите, развиването и повишаването на тяхната дигитално-медийната грамотност, както и насърчава позитивната и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии. Част от проекта е и услугата за деца, родители и образователни специалисти - Консултативна линия за онлайн безопасност 124 123. Асоциация Родители е основен партньор в проекта на водещата организация Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Да бъдеш Баща
April 25, 2019

В Асоциация Родители вярваме, че децата растат най-пълноценно, когато и двамата родители са активна част от живота им. Проектът Да бъдеш Баща се основава на идеята, че добрата и силна връзка между децата и техните бащи води до по-уверени, спокойни и успешни деца, и до по-стабилни и сигурни мъже, тоест, тя се отразява позитивно на цялото семейство. Много по-малко вероятно е дете, което има добра връзка с баща си, да пострада от насилие. Затова от 2013 г. осем български НПО, с координатор Асоциация Родители, действат в подкрепа на връзката баща - дете. Досега над 320 различни организации от повече от 90 населени места в България са участвали в Да бъдеш Баща. Част сме от международната кампания за бащина грижа MenCare, която обхваща над 45 държави на 5 континента.

Да бъдеш Баща се финансира от Фондация ОАК. Настоящата втора фаза на проекта продължава от 2017 до 2020 г.

Овластяване на децата в дигиталната епоха чрез ранно развитие на дигитална грамотност
April 25, 2019

Асоциация Родители стана част от този проект, защото той си поставя за цел да развие дигиталната грамотност на децата в начален курс на образованието, както и да включи семействата и училищата в този процес - тема, която от години вълнува нашия екип.

Проектът се изпълнява в периода 01.09.2015 г. – 31.08.2018 г., на национално ниво. Асоциация Родители е основен партньор на водещата организация Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Финансирането (стойност 877 804 лв.) е по линия на Фондация ОАК, Програма „Предотвратяване на злоупотреба с деца“.

В рамките на проекта направихме национално представително изследване „Децата на България онлайн“ и методически наръчник за учители в начален курс за ранно развитие на дигитално-медийна грамотност. Инициирахме учредяването на Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца.

Дигитални умения на децата в 21 век
February 15, 2019

Все повече деца разчитат на цифровите технологии, за да учат, да играят и да се социализират. На тях обаче им липсват умения и компетентности да разпознават рисковите ситуации онлайн и да се справят с тях. За да отговори на тази нужда на децата и младежите Асоциация Родители в партньорство със Столична община – район „Лозенец”, 35. СЕУ „Добри Войников“ и фондация „Приложни изследвания и комуникации", реализира проект, чиято цел е разработването, пилотирането и прилагането на практика на актуална интерактивна обучителна методика за ученици от 5. до 12. клас. Методиката има за цел да подпомогне процеса на развитие на уменията на учениците, свързани с дигитално-медийната грамотност и превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи. Основната идея е това да се случи и чрез повишаване на капацитета на учителите и образователните специалисти да преподават чрез интерактивни методи в училищна среда дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата. Методиката ще допринесе и за развиването на т.нар. „меки умения“ – умения за общуване, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, изграждане на позитивни нагласи.

Проектът е финансиран по Програма „Европа“ на Столична община и се изпълнява в периода 15 февруари – 15 септември, 2019 г.

Създадено отAmmuse logo