Пропускане на връзки

Проект „Сапун, топла вода и социално-емоционални умения“

В периода 2021- 2022 г. се реализира проект „Сапун, топла вода и социално емоционални умения „. Както сапунът и топлата вода са базови за физическото здраве, така и развиването на социално емоционални уемия в децата от най- ранна възраст е ключово за тяхното психическо и емоционално здраве и социално благополучие. 

Водеща цел на проекта е да адресира от една страна необходимостта от системна работа за изграждане на социално-емоционални умения (СЕУ) у децата от 3 до 6 години, а от друга, да създаде предпоставки за създаване на споделени представи за важността на развиването на тези умения сред значимите възрастни – родителите и учителите на тези деца, както и да постави основата на практикуването им в семейството и детската градина. За постигането на тази цел беше създадена Методика за развиване на социално-емоционалните умения на деца от 3 до 6 г. чрез системно ежедневно прилагане на практични инструменти в детската градина.  

Методиката за развиване на социални и емоционални умения (СЕУ) в детската градина е разработена на база проучване на вече съществуващи практики в България и в света и адаптирането им към спецификите, нуждите и изискванията на детските заведения в страната. Методиката има за цел да подкрепи професионалистите работещи с деца от 3 до 6 год., като от една страна развие и надгради техните социални и емоционални умения, а от друга ги провокира да насочат усилия във включване на лесни ежедневни практики в работата си с децата, така че по интересен и забавен начин децата да развиват своите умения в социалната среда на детската градина в която израстват. Разбирането на което се опира метода е че добре подготвени и с развити социални и емоционални умения възрастни, могат да подкрепят децата във всяка една ситуация възникваща в ежедневното общуване, като я използват за отправна точка за учене и надграждане. 

Най-популярният модел на СЕУ, на който се базират голяма част от изследваните програми, се организира около 5 групи компетенции, като всяка от тях съдържа редица умения. Това е моделът, който използват и развиват CASEL и на базата на който е разработена методиката. Компетенциите са Себеосъзнаване, Саморегулация, Социална осъзнатост, Взаимоотношения и Отговорно вземане на решения. Могат да се срещнат и в друг превод на български: себепознаване и увереност в собствените възможности, самоуправление на емоциите и поведението, социални умения, умения за създаване на връзки и приятелства и отговорно вземане на решения. Друг важен модел, който е залегнал в методиката е Метода на ненасилствена комуникация и емпатично общуване, който дава работещ инструмент за развиване на всяка от ключовите компетентности. 

В процеса на разработване на Методиката се включиха две пилотни детски градини, които тестваха и надграждаха разработения метод с практики. Обратната връзка и съвместната работа с учителите превърнаха Методиката в практичен помощник и пътеводител за всички професионалисти работещи с деца, поставили си важната задача да развиват уменията на децата в света на емоциите и общуването.  

Финансиране: Фондация „Лъчезар Цоцорков“ 

Проектът беше изпълнен съвместно от екипа на Асоциация Родители и Фондация Темпо 

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.