Пропускане на връзки

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ“

Покана за Общо събрание на СНЦ „Асоциация Родители“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от Устава на СНЦ „Асоциация Родители“, Управителният съвет на сдружението взе решение за свикване на Общо събрание на Сдружението на 19.09.2023 г. от 17.00 часа в София, на адрес ул. „Княз Борис I“, №133, ет.1. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад по глава седма от Закона за счетоводството за 2022 г.
  2. Приемане на доклад за дейността съгл. чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за 2022 г.
  3. Приемане на дейности и бюджет на Сдружението през 2023 г.
  4. Разни.

Управителният съвет възлага на председателя на Управителния съвет да осигури достъп на имащите право да присъстват до относимите към дневния ред книжа.

В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението, при липса на кворум в посочения час, Общото събрание ще се проведе същия ден в 18:00 часа (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.