Пропускане на връзки

Новият законопроект за предучилищното и училищнoто образование – първа крачка в правилната посока

До г-н Красимир Вълчев

Председател на Комисията по образование

Доц. д-р Антон Тонев, д.м.

Председател на Комисия по здравеопазването

Относно: Разглеждането на законопроекта за изменения и допълнения за Закона за предучилищно и училищно образование,№ 48-254-01-83

Ние, от Асоциация Родители подкрепяме ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Убедени сме, че промяната, която се предлага в Законопроекта е крайно наложителна. Повече от 10 години, ние се застъпваме за темата Ранно детско развитие и преминаването на Самостоятелните Детските Ясли от Министерство на здравеопазването към Министерство на образованието е първа крачка в правилната посока. Няма нужда отново да казваме колко важен е този период за развитието на всяко дете и пълноценната и качествена грижа в семейството и институцията Детска ясла е от първостепенно значение за това.

Заедно с удовлетвореността от направените предложения за промени в Закона за предучилищно и училищно образование искаме да изразим и своите притеснения и загриженост за последващите действия с които ще се предприемат  промените във функционирането на яслените групи. Техническото вписване на яслите в Закона за предучилищно и училищно образование, не води автоматично и към промяна на услугата. Една от основните цели трябва да бъде осъвременяване и повишаване качеството на предлаганата услуга и условията, при които се отглеждат и развиват децата на възраст от 10-месеца до 3 години в яслени групи.

Ето и някой от най-важните промени, които е необходимо да се направят:

Грижа и развитие. Осигуряване на грижа за физическото здраве и пълноценно развитие на децата, както и програми за превенция за здравето.

Децата до 3-годишна възраст преминават през бурно физическо, психическо и когнитивно развитие. Активното развитие на всяка от тези области от страна на възрастните полагащи грижа за детето са от ключово значение за неговото бъдещо развитие. Важно е организацията на времето, активността и грижата към децата в яслената група изцяло да бъдат съобразени с това. Също така е необходимо да се отчетат емоционално-социалните особености на възрастта и нуждите, които всяко едно дете има –  от сигурност, доверие, любов, грижа, уважение, разбиране, успокоение, забавление, спокойствие, свобода, лично пространство. Това разбиране трябва да стои в основата на общуването и качествената подкрепата към детето.

Разбира се, не на последно място е важно да се осигури и грижа от страна на медицинските професионалисти, които да проследяват физическото развитието на детето, както и да осъществяват профилактика. Отчитаме, че тази възраст на непрекъснат разстеж и изграждане на имунната система, предполага и повече подкрепа и проследяване.

Специалисти

Изразяваме голямата си надежда, че в съвсем кратък период ще имаме стандарти за качество за ранна детска грижа, както и програми за квалификация, преквалификация и регулярна подкрепа.

Децата до 3 годишна възраст имат ключова нужда грижите за тях да бъдат осъществявани от професионалисти познаващи особеностите им и имащи цел да развиват уменията им през уважение и съвремени методи. Ранната детска грижа е немислима без добре подготвени и обучени специалисти ранно детско развитие. Подготовката на тези специалисти задължително трябва да включва познания за физическото и психо-емоционалното развитие на децата до 3 год. възраст, специфичните нужди на възрастта, съвременни методи на общуване и грижа.

През годините в България има натрупан опит, който със сигурност може да бъде използван.

Съотношение възрастен – дете

Крайно време е грижата за децата да бъде планирана през техните реални нужди, а не през възможностите за финансиране и ограниченията на средата.  Децата имат нужда да бъде зачетено правото им от индивидуално внимание, собствено темпо на развитие, грижа и подкрепа, което е възможно единствено и само когато има достатъчен брой възрастни, които да покрият тези нужди. Опитът на други страни показва, че приемливото съотношение за тази възраст е 5:1, т.е. за пет деца се грижи и е на постоянно разположение един възрастен. Съотнесено към брой деца в яслена група в настоящия момент за 18-20 деца е необходимо да полагат грижи поне 4 –ма специалисти ранно детско развитие. Това означава тези 4-ма специалисти да са през цялото време на разположение на децата и да работят с тях в малки групички където имат възможност да откликват на нуждите на всяко дете. В този брой възрастни не влизат помощния персонал.

Родители

Пълноценната грижа за развитието на децата в яслените група включва задължителна близка комуникация и включване на цялото семейство. Необходимо условие е родителите да бъдат част от процеса на плавна адаптация на децата. Като след този период родителите трябва да бъдат привлечени към ежедневието на групата и запознати с развитието, напредъка и емоционалното състояние на децата. Включването на родителите в срещи за обмен, подкрепа и развиване на родителски капацитет.

Физическа среда

Физическата средата за тази възрастова група освен безопасна трябва да е и развиваща. Децата в тази възраст учат изключително много през експериментиране, личен опит и игра. Когато средата в която те израстват им дава достатъчно богато поле за учене това съвсем естествено подпомага тяхното развитие. Свободната игра, използването на естествени материали, пълноценно време на открито за игра и опознаване на заобикалящият свят са изключително важни.

Ясно осъзнаваме, че ролята на това становище не е да разпише цялостна стратегия за качествена грижа в ранна детска възраст и заедно с  това е важно да маркираме важните моменти и да заявим нашата готовност да подкрепи изработването на такава на база нашия опит и експертиза.

гр. София,

09.12.2022 г.

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.