ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

May 27, 2021
  • новини
  • актуално

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация Родители”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Димитър Пешев” № 5 на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението на 15.06.2021 г. в гр. София, ул. “Христо Белчев”, Зона 21, в 17 ч. при следния дневед ред:

  1. Отчет за 2019 година
  2. Отчет за 2020 година.
  3. Предсатвяне и приемане на Бюджет за 2021 г.
  4. Текущо състояние на СНЦ “Асоциация Родители”
  5. Промени в Устава
  6. Разни

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Анна Димитрова,

Председател на УС,

СНЦ “Асоциация Родители”

Създадено отAmmuse logo