Модели на взаимодействие между образователната система и родителите на деца със СОП

December 10, 2020
  • новини

Модели на взаимодействие между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности, които се обучават в Центрове за специална образователна подкрепа

Целта на изследването, дефинирана в заданието, е идентифициране на проблемни области и успешни модели на взаимодействие в партньорството между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности (СОП), които се обучават в ЦСОП. На база идентифицираните модели и практики ще бъдат формулирани препоръки за подобряване на взаимодействието между образователната система и родителите, което да доведе до подобряване на процеса на приобщаващо образование.

Специфични цели на изследването, формулирани от изследователския екип, са: * Да се идентифицират модели на взаимодействие между образователната система и родителите на деца със СОП * Да се очертаят практики по реализиране на това взаимодействие * Да се идентифицират успешни практики и проблемни области във взаимодействието между образователната система и родителите * Да се формулират препоръки по отношение подобряване на взаимодействието

Специфичните цели на изследването са декомпозирани в модел, съдържащ следните компоненти: организация (форми, участници), процес и съдържание (подходи на работа, степени на участие и теми) ориентираност към резултата (общо разбиране за целите и очакваните резултати).

Може да се запознаете с изследването ТУК

Създадено отAmmuse logo