МЕНИДЖЪР ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

October 01, 2020
 • новини
 • актуално

ОБЯВА ЗА РАБОТА

МЕНИДЖЪР ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Местоположение - София

Платена позиция

Постоянна работа

Работен ден - 4часа

Работа на трудов договор

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ:

СНЦ Асоциация РОДИТЕЛИ е неправителствена организация, учредена на 19 юни 2001 г.

Мисията на асоциацията е да насърчимродителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. Това се осъществява чрез редица успешни проекти в сферата на образованието, промотирането на здравословни навици за живот, активното гражданско образование и личната инициативност в подкрепа на обществено значими каузи.

Ние вярваме, че детската градина и училището са ключови за децата ни не само заради знанията, а и заради социално-емоционалните умения, които децата развиват в общуването. Вярваме, че образователната система трябва да бъде подкрепяна, за да върви към промяна за качествено образование. През годините силният ни фокус е в развиване и подобряване на взаимодейстивието семейство-училище.

Асоциация Родители е координатор на национална кампания “Да бъдеш баща”, управлява Консултативната линия за онлайн безопасност към Национален център за безопасен интернет. Основатели сме на движение Фамилатлонв България, подкрепящо позитивните семейни преживявания, спорта и здравословния начин на живот. Като част от движението ежегодно организираме голям фестивал в Южния парк, а множество училища и общини провеждат по-малки локални фестивали по този модел.

Участваме в застъпнически дейности, като се стремим да прокарваме различни политики в обществен интерес, в интерес на родителите идецата. Фокусираме се основно в областта на образованието и родителството.

За повече информация: ТУК

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Финансово планиранеи отчетност

 • Изготвяне на годишен бюджет и план за разходите по месеци
 • Планиране на паричните потоци
 • Изготвяне на месечен управленски финансов отчет
 • Изготвяне на месечен отчет за отработеното време по проекти и по служители на база отчети от служителите
 • Изготвяне на годишен финансов отчет и съдействие на външен одитор при извършване на годишния одит на отчета

Политики и процедури

 • Поддържане на актуални вътрешни политики и процедури за финансов контрол
 • Поддържане на актуални вътрешни счетоводни политики и процедури
 • Проследяване на спазването от всички служители и счетоводителя на всички вътрешни политики и процедури за финансов контрол и счетоводство

Проекти

 • Спазване на всички изисквания, поставени от донорите във връзка с проектите, които Асоциацията изпълнява и по които кандидатства
 • Текущо следене на спазването на договорения бюджет по проекти и комуникиране на текущи въпроси с екипа и донора
 • Финансово отчитане на проектите към донорите

Текущи задачи

 • Издаване на фактури
 • Водене на касова книга и извършване на касови разплащания
 • Отчитане на командировки
 • Съставяне на граждански договори
 • Плащания по банков път през ел. банкиране към доставчици, възнаграждения на персонала и др.
 • Разпределение на всички разходни и приходи документи по проекти
 • Събиране на информация за ползвани отпуски, болнични и други касаещи калкулирането на заплатите и уведомления към НАП и др. институции
 • Редовна комуникация със счетоводителя

Услуги, консумативи, материали

 • Договаряне с доставчици на услуги и материали за организацията
 • Организиране на закупуването на материали и консумативи на база обобщени заявки от екипа и осигуряване на необходимите наличности
 • Приемане на доставки на материали и консумативи, организиране съхранението им, документиране на разходването им.

Други

 • Отговаря за дейностите за безопасност и здраве при работа, включително за пожарната и аварийна безопасност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 • Висше образование по икономика/бизнес администрация/финанси/счетоводство
 • Отлично владеене на английски език
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Умения за администриране и координация на процеси
 • Предимство са: Опит в работа по проекти, финансов мениджмънт на проекти и опит за работа в екип

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в креативен и отдаден на каузата екип
 • Разнообразна и вдъхновяваща работа
 • Гъвкаво работно време

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Очакваме с интерес Вашите автобиография и мотивационно писмо на

office@roditeli.org

с тема: Мениджър Финанси и администрация.

Създадено отAmmuse logo