Асоциация Родители настоява за осигуряване на устройства за децата, които ще преминават към обучение в онлайн среда

September 08, 2020
  • новини

До Г-н Красимир Вълчев Министър на образованието и науката До Г-жа Деница Сачева Министър на труда и социалната политика

Относно: Осигуряване на устройства за децата, които ще преминават към обучение в онлайн среда поради карантиниране на паралелката или училището им

Уважаеми господин Вълчев. Уважаема госпожо Сачева,

В Асоциация Родители постъпват сигнали от родители, които са обезпокоени от възможността през учебната 2020/21 г. децата им да преминават за известни периоди към обучение в онлайн среда при карантиниране на паралелката или училището им, тъй като не са в състояние да осигурят необходимите устройства и достъп до интернет в семейството. Причините за това са основно в ниските доходи на семейството, наличието на две и повече деца в училищна възраст, вероятността родителите в същия период да са принудени да преминат към работа от дома, за което са им нужни наличните устройства и т.н. Обръщаме Ви внимание, че това представлява дискриминация към децата по признак социален статус или семейно положение и е посегателство върху правото им на равен достъп до качествено образование. Предлагаме Ви да вземете своевременно мерки за осигуряване на достатъчен брой оборотни устройства с лицензиран софтуер и програми за защита, които да бъдат предоставяни на ученици, чиито семейства са заявили такава нужда, както и ваучери за мобилен интернет за периода на карантиниране, при всеки случай на поставяне на детето в карантина и преминаване към обучение в онлайн среда. Тъй като прогнозите са за затваряне на отделни паралелки или училища, а не на цялата система, става дума за не толкова голям брой устройства. Средства за закупуването им може да се търсят в бюджетите на двете министерства, както и да се потърси подкрепа от бизнеса, който показа голяма гъвкавост и солидарност по време на извънредното положение във връзка с пандемията. По-важното в случая е доброто планиране на информирането на родителите за тази възможност, събирането на информация от тях за нуждите на семействата и своевременното разпределяне на устройствата при възникване на необходимост, като координацията може да се извършва на училищно, областно или национално ниво, в зависимост от случая. Надяваме се да вземете своевременни мерки така, че нито едно дете да не бъда лишено от равен достъп до качествено образование поради липса на устройство за осъществяване на обучение в онлайн среда при карантина.

С уважение Яна Алексиева Изпълнителен директор Асоциация Родители

Създадено отAmmuse logo