Има ли пропаст между училището и семейството?

November 13, 2019
  • новини

Отговорът на този въпрос търси качественото социологическо изследване „Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители“, проведено от Асоциация Родители в периода ноември 2018 – април 2019 г. по поръчка на Министерството на образованието и науката.

Резултатите от изследването бяха представени на 31 октомври 2019 г. в залата на 18 СУ „Уилям Гладстон“ пред аудитория от директори на училища, училищни психолози и педагогически съветници и представители на учителските синдикати и неправителствени организации, които работят в сферата на образованието. От страна на МОН участие взеха Министър Красимир Вълчев, Заместник министър Таня Михайлова, началникът на РУО София-град Ваня Кастрева, представители на дирекции в Министерството.

Изследването е проведено с качествени методи – общо над 30 фокус-групи и интервюта с родители, учители и други професионалисти, които работят в училище и едно изследване на случай. Подборът на местата, в които е провеждано изследването включва столицата, големи и малки градове, села и различни по размер училища, в които се обучават деца от различни социални и етнически групи.

Изследването показва, че огромната част от усилията на учителите за работа с родителите отиват за справяне с конфликти, породени от общуването с една много малка част от родителите – или както обобщават изследователите „90% от усилията на учителите отиват за работа с 10 % от родителите “. В същото време по-голямата част от родителите проявяват разбиране към трудностите в работата на учителите и готовност да се включат под една или друга форма в подкрепа на училищния живот на децата си. Родителите обаче очакват училището „да зададе тона“ на партньорството и тъй като това рядко се случва извън стандартните форми на формални родителски срещи или контакти единствено по повод проблеми в поведението или успеха на детето, родителите постепенно губят мотивация да общуват с учителите извън абсолютно задължителния минимум. Това е пропиляване на огромен ресурс, който може да бъде използван за подобряване на средата в училище и подкрепана пълноценното развитие на децата.

Изследването търси и добрите примери на взаимодействие между семейството и училището и дава препоръки за подобряване на училищния климат. На първо място се подчертава нуждата от автономност и гъвкавост на политиките на всяко училище съобразно неговия контекст. Изключително важно е създаването на училищно ниво на професионална общност на педагозите за взаимопомощ и учене от опита, въвеждане на външни екипи за подкрепа към учителите, както и формирането на екип за реакция при проблеми.

Изследването показва, че на този етап липсва баланс на приоритетите, измерването и поощренията за изпълнението на трите функции на училището – обучителна, възпитателна и социализираща. Все още акцентът е предимно върху обучителната функция, а усилията на учителите, свързани с възпитателни и социализиращи дейности, остават неоценени и съответно не се насърчават. Необходимо е по-добро приспособяване на дейността на училището не само към обучителните цели, но и към задачите на развитието на децата в различните възрасти и партньорството с родителите в тази посока.

Изследователският екип на Асоциация Родители препоръчва няколко възможни интервенции за подобряване на социалната среда в училище и взаимодействието с родителите: акцентиране върху развитието на училището като общност; подкрепа на развитието на училищни професионални учебни общности, които да насърчават сътрудничеството между педагозите за постигане на качествено взаимодействие с родителите; фокусиране върху дейности за адаптация и сплотяване в «преходните» 1-и, 5-и и 8-и клас и формиране на екипи за управление на случай в ситуации на кофликт.

Министър Вълчев подчерта значимостта на развитието на партньорството между семейството и училището и важността на възпитателната и социализиращата функция на учцилището. По негова препоръка, в съответствие с изводите от изследването, ще се търсят възможности за програмно финансиране на училищни дейности за развиване на училищната общност и подобряване на взаимодействието с родителите.

Пълния текст на доклада от изследването (без приложенията) „Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители“.

Създадено отAmmuse logo