Пропускане на връзки

Неприетите деца в детските градини и как ще бъдат компенсирани разходите им

Радваме се, да ви съобщим, че през изминалата седмица официално бяха обявени и поставени на обществено обсъждане промени в „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места“.

Представители на Асоциация Родители, през последните два месеца и половина, активно участваха в работната група към Дирекция образование на Столична община. Проведени бяха няколко срещи в работната група, както и с представители на МОН.

Изключително сме признателни на Дирекция Образование на Столична община и заместник-кметът Мирослава Боршош, че инициираха процеса по преговорите и устояха на многократните откази от страна на МОН, докато не постигнахме възможните промени към настоящият момент.

Ето какви са предложените промени, които се надяваме да влязат сила до началото на следващият месец и които биха облекчили и дали възможност на повече родители на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини, да кандидатстват за компенсация.

– Предоставя се възможност с решение на кмета на общините с районно деление, каквато е Столична община, прилежащият район на детската градина или училището, да не включва граничния район на обхват. Това касае възможността общината да предложи друго равностойно място на родителите на неприетите деца. Поради големите разстояния в столицата, понякога равностойно място според досега действащата наредба, може да се окаже на разстояние повече от 10-15 км. от дома на детето, което е неприемлива възможност.

Очакваме съвсем скоро Столична община да излезе с ново предложение за райониране, което също да бъде обсъдено в работната група с родителските организации.

– Разширява се кръга от специалисти, които да могат според наредбата да извършват образователна услуга, като се добавят и действащи студент последна година от обучението си за придобиване на висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогика Педагогически науки“.

– Изменение се предлага и в чл.8, ал.1, което гласи: „Родителите, които желаят да получават компенсиране при условията и по реда на тази наредба за извършваните от тях разходи, пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им, за всяка учебна година подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в общината по настоящия адрес на детето.“

– До момента имаше само две възможности през годината за подаване на заявления за кандидатстване. Според промените тази възможност се разширява, както следва: „1)в срок до 5 ноември – за получаване на компенсации за цялата учебна година; 2) в срок до 5-то число на месеците от декември до юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.“. Тази промяна ще улесни родителите и ще им даде възможност за по-голяма гъвкавост за кандидатстване през учебната година.

– Улеснение се предвижда и в набора от документи, които се предоставят, за признаване на направените разходи от родителите за обучението и възпитанието на децата им. Пълният пакет документи ще се подават еднократно през годината в момента на кандидатстване и след това само ако има настъпили промени в обстоятелствата. При подаване на документи за изплащане на компенсации ще се прилагат само финансовите документи удостоверяващи разхода и приемо-предвателен протокол за случаите, в които услугата се извършва на база договор за обучение.

От Асоциация Родители смятаме, че е необходимо, да се направят още промени в Наредбата, така че тя да е справедлива и да е подкрепа за още по-широк кръг родители, които поради недостига на места в яслите и детските градини, най-вече на територията на Столична община, са принудени да напуснат работните си места, да излязат в дългосрочен неплатен отпуск или да изнемогват финансово, за да покриват разходите, които правят за обучението и отглеждането на децата си. През следващите месеци продължаваме работата си в посока предлагане на промени в действащия към момента закон за образованието, така че да могат да се направят и нужните промени в Наредбата за компенсациите.

Всички, които искат да се запознаят с промените в Наредбата и да изкажат своята позиция могат да го направят до 02.09.2021г. на следната страница ТУК

Този сайт използва бисквитки. Можете да ги изключите от настройките на вашия браузър.