За Асоциация Родители

Учредяване

Асоциация РОДИТЕЛИ е учредена на 19 юни 2001 г. като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Членува

Асоциация РОДИТЕЛИ е член на:

 • ЕРА – Европейската родителска асоциация;
 • работни групи към Националния съвет за закрила на детето;
 • Обществения съвет за безопасен интернет;
 • Консултативния съвет по образование към Столична община;
 • Консултативния съвет „Децата на София”;

Мисия

Да насърчим родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.

Основни цели

Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

Постигаме целите си чрез:

Разработване, прилагане и разпространяване на регионални и национални политики за:

 • Утвърждаване на семейните ценности сред децата, формиране на отношение към доброволчеството и благотворителността;
 • Екологично възпитание на децата и развитие на чувство за уважение към природната среда;
 • Насърчаване на масовия детски спорт и заниманията с изкуство;
 • Съдействие за развитието на детското здравеопазване, спазване правата на детето като пациент, профилактика на детски заболявания;
 • Превенция на всички форми на насилие срещу деца;
 • Борба с порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата;
 • Оказване на подкрепа за даровити деца;

Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията за правата на детето:

 • Популяризиране сред обществото на социалните и правните принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата;
 • Утвърждаване на обществени ценности сред родителите, осъществяване на приемственост в ценностната система между родители и деца;
 • Оказване на обща и специализирана помощ на родителите при отглеждането и възпитанието на децата;
 • Подкрепа на родители в криза за реинтеграцията им в обществото, за възстановяване на родителски права и формиране на правилно отношение по въпроса за отглеждането и възпитанието на децата;
 • Подкрепа на самотни родители;
 • Подкрепа на многодетни семейства;
 • Родителски контрол върху образованието и обществен контрол върху институциите за настаняване на деца;
 • Подкрепа за утвърждаване на основното родителско право на информирано решение – избор в най-добрия интерес на детето.
Асоциация Родители
Асоциация Родители
Насърчаваме родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и подкрепиме децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.
Контакти
София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2
office@roditeli.org
Удобните спирки
ж.к. Яворов
тролей 4, 5, 8, 11 и автобус 84
Румънско посолство (бул. Ситняково)
автобус 120, 305, 413
Румънско посолство (ул. Шипченски пр.)
трамвай 20, 23
Следете
Създадено отAmmuse logo