Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА

Относно промяна в Закона за социално подпомагане

Становище на Асоциация Родители относно предлагана промяна

в Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане

 

На 19.03.2019 г. на брифинг в Народното събрание представители на управляващото мнозинство
и правителството обявиха намерението си да внесат предложение за промяна в Закона за семейните
помощи за деца и Закона за социалното подпомагане, която цели по-строго обвързване на социалните
помощи за семействата с редовното посещение на децата в задължителната предучилищна форма
на образование и в училище. Мярката предвижда разширяване на периода на действие на сега
прилаганата санкция при допуснати 5 неизвинени отсъствия, а именно от един месец на една година.

Като организация, която от години работи в сферата на подобряване на взаимодействието между
семейството и училището, Асоциация Родители категорично се противопоставя на това предложение
по няколко причини:

1. Липсва анализ на ефекта от досега прилаганата мярка за спиране на помощите за един месец
и липсват доказателства, че разширяването на периода на действие на санкцията ще подобри този ефект.

2. Предложението не се основава на анализ на причините за отпадане и/или непосещение на училище,
а сред тях най-съществена роля играят бедността, липсата на приобщаваща среда, липсата на подготовка
на децата, чийто майчин език е различен от българския, липсата на достъп до качествено образование, липсата
на подкрепа при затруднения – все фактори, за преодоляването на които семейството следва да бъде подкрепено,
а не санкционирано.

3. Предложението е в противоречие с целта на отпускане на тези помощи, а тя е: осигуряване на екзистенц
минимум за децата от семейства с ниски доходи. Лишаването от средства за съществуване влошава още
повече ситуацията
в семействата и подтиква част от родителите да насърчават децата да се ориентират към
дейности за печелене на пари,
а не към посещение на училище.

Прочети повече

ЗНАЕМ ЛИ КАКВО Е ДА СИ РОДИТЕЛ НА ТИЙНЕЙДЖЪР В БЪЛГАРИЯ

ЗНАЕМ ЛИ КАКВО Е ДА СИ РОДИТЕЛ НА ТИЙНЕЙДЖЪР В БЪЛГАРИЯ

Национални изводи от едно регионално изследване

Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ от екип на Сдружение „Дете и пространство“ и Асоциация „Родители“ в състав: Йордан Йосифов, Николай Михайлов, Давид Кюранов. Изказаните в него становища и мнения са отговорност единствено на авторите и не отразяват непременно мненията и политиките на УНИЦЕФ. Докладът следва да бъде цитиран при всяко преиздаване на материала – целия или части от него.

Изисква се разрешение за възпроизвеждане на текстове от тази публикация. Моля, свържете се с отдел „Комуникации“, УНИЦЕФ в България, тел: 02/ 9696 208

За повече информация, моля посетете страницата на УНИЦЕФ в България на www.unicef.bg

Цялото изследване може да прочетете тук

Прочети повече

Становище относно предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

 

Становище

На Асоциация РОДИТЕЛИ

относно предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен от група народни представители от ПГ „Обединени патриоти“

Асоциация РОДИТЕЛИ категорично се присъединява към изразените позиции на граждани и неправителствени организации (Коалиция за живот без тютюнев дим, Гражданска инициатива „България без дим“, Асоциация на студентите-медици в България, Национална мрежа за децата и др.), срещу предложените промени на текстове в Закона за здравето, свързани с тютюнопушенето на обществени места като заведенията за развлечение и хранене.

Направените предложения са в разрез както с чл. 24 от Конвенцията за правата на детето, който предвижда, че държавите-страни по Конвенцията признават правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние, така и с поетата национална политика за подобряване здравето на нацията и превенция на хроничните незаразни болести. В Националната здравна стратегия категорично е посочено, че нездравословното лично поведение има не само висока лична, но и обществена цена. Вредните навици или безотговорното поведение в обществена среда могат да доведат до увреждане на само на личното здраве, но и да застрашат здравето на другите. Вредата от пасивното пушене, на което биха били изложени децата, е безспорна и не бива по никакъв начин да се създават условия това да се случва. От огромно значение е и фактът, че за изграждането на здравословни модели у децата от изключителна важност са примерите, които те ежедневно виждат и общата атмосфера на приемане или неприемане на определен тип поведение. Осигуряването на информационно-образователни кампании и превенция на рисковото поведение, насочени към децата и младите хора, както и предоставянето на здравно-консултативни услуги за здравословен начин на живот, за превенция на злоупотребата с наркотици, тютюн и алкохол са много важни, но не по-малко важна е средата, в която децата и младите хора живеят и се социализират и тази среда не бива да насърчава тютюнопушенето.

Прочети повече

НЕ на камерите в класните стаи! ДА на промяната в училищната среда!

 

 

Асоциация РОДИТЕЛИ е неправителствена организация, която от 2001 г. последователно отстоява правата на децата и родителите при взаимодействието им с образователната система. Ние вярваме, че задължение на всички възрастни – родители и професионалисти – е да изградят заедно среда, която да позволи на всяко дете да израсте като най-добрия възрастен, който може да стане.

Ние сме силно обезпокоени от нарастващия брой сигнали за насилие над деца от страна на възрастни. Категорично осъждаме всяка форма на насилие над дете – независимо дали е физическо, психическо или емоционално; независимо дали идва от страна на родителите или професионалистите, които работят с деца. Настояваме всеки възрастен, упражнил насилие над дете, да понесе съответните последствия с отчитане на утежняващите обстоятелства, произтичащи от позицията му спрямо детето.

Ние споделяме тревогата на родителите, които не получават адекватна и навременна информация за това, което се случва с децата им в детските градини и училищата. Споделяме и разочарованието и гнева им, когато подадените от тях сигнали за нередности и нарушения не се посрещат с необходимото внимание и не предизвикват съответната реакция и последствия. Изцяло заставаме в подкрепа на искането на родителите да бъде удовлетворена тяхната нужда от сигурност, че децата им са защитени и са в безопасност.
Същевременно ясно заявяваме своята позиция, че чрез поставянето на камери в класните стаи и помещенията на детските градини проблемът с насилието над деца вместо да бъде решен, ще бъде задълбочен.

 

Прочети повече

Относно Проект на Система за прием на ученици в първи клас

СТАНОВИЩЕ относно Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Асоциация РОДИТЕЛИ е неправителствена организация, която от 2001 г. отстоява правото на семействата с деца да получават необходимата подкрепа така, че родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, а децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. От 2006 г. към Асоциацията функционира и „ПЪЛНА КЪЩА“ – Клуб на многодетните родители, който има за цел да насърчава повече семейства да правят избора да отглеждат три и повече деца по възможно най-добрия начин.

Асоциация РОДИТЕЛИ партнира със Столична община от много години по важни въпроси, които засягат организацията и качеството на предучилищното и училищното образование, превенцията на насилието, популяризирането на спорта и др. Представители на Асоциацията участват в Работната група към Дирекция „Образование“ по въпросите на детските заведения на територията на Столична община.

Прочети повече

Становище относно предлагани промени в Закона за образованието

Относно законопроект за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от г-жа Корнелия Нинова и група народни представители на 01.06.2017г.

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 2001 г. работи за подобряване на отношенията между семейството и училището и повишаване на качеството на образованието на децата в България. Ние следим с внимание промените в нормативната уредба и нееднократно сме изразявали своята позиция по повод различни документи, които засягат областта на предучилищното и училищното образование. Всички наши становища са стъпвали на разбирането, че образователната система трябва в най-голяма степен да отговаря на нуждите на децата, а родителите и учителите са партньори в процеса на осигуряване на качествено образование за всяко дете.

 

Запознахме се с предложенията във внесения законопроект и изразяваме своята гражданска позиция по следните въпроси:


1. Съгласни сме с констатацията, че Законът беше приет в условия на спешност и липса на разработени Държавни образователни стандарти (ДОС), което доведе до неяснота, напрежение и натоварване на всички участници в образователната система. Следва да отдадем дължимото на училищните екипи, които успяха да осигурят нормален образователен процес при тези условия и да не допуснат провал на учебната година. Същевременно трябва да отчетем, че към момента системата започва да влиза в динамично равновесие и отговорност на всички участници и на всички, вземащи решения за развитието й, е да сме изключително предпазливи с предлагането и въвеждането на нови промени, особено в голям мащаб, ако нямат доказан положителен ефект. Смятаме, че би следвало да се направи поетапна оценка на въздействието при въвеждането на Закона за предучилищно и училищно образование и на базата на тази оценка да се правят промени в текстовете на Закона и Държавните образователни стандарти към него.

 

2. Не възразяваме срещу предложението да се въведе минимален праг от 4% от БВП за образование, но смятаме, че предложеният процент е недостатъчен, за да гарантира компенсирането на системното недофинансиране на системата, затова предлагаме да се фиксира процент, не по-нисък от средния за ЕС за предходната година.

 

Прочети повече

Задължителен медицински преглед на педагогическите специалисти

Становище на Асоциация Родители относно въвеждането на ежегоден задължителен медицински преглед на педагогическите специалисти, с цел установяване наличието или липсата на психични заболявания

 

На 1 ноември 2016 г. в Държавен вестник беше публикувана НАРЕДБА № 4 на Министерство на здравеопазването, в която се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. В чл. 5 от Наредбата се предвижда педагогическите специалисти ежегодно да се подлагат на задължителен медицински преглед, с цел установяване наличието или липсата на редица заболявания, сред които преобладават психичните страдания.

 

Асоциация Родители застъпва виждането, че въпросът за психичната пригодност на хората, които заемат длъжност учител, е минимална част от голямата тема за политиките, методите и процесите на управление на човешките ресурси в училище.

 

Този въпрос е преди всичко прерогатив на Министерство на образованието.

 

Използването на психометрични инструменти при управлението на човешките ресурси в училище трябва да се прецизира в зависимост от конкретните цели, например при назначаване – за да се установи наличието и степента на развитие на изискваните качества за заемане на длъжността учител, така, както са описани в длъжностната характеристика. Периодичното използване на тези методи може да служи за установяване на симптоми на „прегаряне“, при управление на кризи и т.н.

 

За нас е напълно недопустимо учителите ежегодно масово да бъдат подлагани на проверка на психичното им здраве – мярка, която сама по себе си не може да бъде ефективна, а води единствено до създаване на негативни нагласи към учителското съсловие. Ние бихме подкрепили отделянето на обществен ресурс за скринингова програма, свързана с психичното здраве на учителите, но единствено в контекста на по-широка програма за психично здраве, т.е. за анализ на състоянието на системата и за използване на резултатите от подобно проучване за взимане на управленски решения относно необходимостта или липсата на необходимост от конкретни мерки на системно ниво.

Прочети повече

Наредба за организация на дейностите в училищното образование

 

Становище на Асоциация Родители относно Проект за Наредба за организация на дейностите в училищното образование

Асоциация Родители изразява дълбокото си удовлетворение от факта, че в Проекта за Наредба за организация на дейностите в училищното образование, в частта Преходни и заключителни разпоредби е предвидено в срок до началото на учебната 2022/2023 година директорите на училищата в сътрудничество с общината да създадат необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд, с което се слага край на порочната практика на двусменното обучение у нас. Това е кауза, която Асоциация Родители застъпва от години и сме искрено щастливи, че ръководството и екипа на Министерство на образованието и науката спазва поетия пред нас и пред обществеността ангажимент да планира мерки за приключване на тази вредна за здравето и развитието на децата и младите хора практика.

Оценяваме като положителна и промяната в организацията на учебния ден, която предвижда начало на учебните занятия не по-рано от 8 ч., което също е в интерес на подобряване на здравето и работоспособността на учениците. Според проекта на Наредба обаче до пълната отмяна на двусменното обучение се запазва различната продължителност на учебните часове и междучасията в училищата на едносменно и двусменно обучение: за първите се предвиждат 45-минутни часове и по-дълги почивки, а за вторите – часове по 40 минути и по-кратки междучасия. Това води до неравнопоставеност на учениците по отношение на условията в които учат – учениците от училищата на една смяна получават сумарно за целия период на училищно образование повече от една година учебно време, т.е. по-голяма възможност за достъп до ресурсите на училището в сравнение с връстниците си от училищата на една смяна. Същевременно те имат и по-дълги междучасия, през които да се възстановят за пълноценна работа. Всичко това ни дава основание да настояваме периодът, предвиден за окончателно премахване на двусменното обучение да се съкрати възможно най-много и да се определи като краен срок учебната 2020/2021 г.

Прочети повече

Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Становище на Асоциация Родители относно Проект за Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Асоциация Родители приветства усилията на Министерство на образованието и науката да подготви ясни и приложими правила за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Осигуряването на обективна и навременна оценка на постиженията може съществено да допринесе за подобряването на работата на образователната система като цяло и за напредъка на всяко дете.

Във връзка с това имаме някои конкретни препоръки към предложените в Наредбата текстове.

По отношение на формулираните в Наредбата „качествен“ и „количествен“ показател на оценката ние продължаваме да обръщаме внимание, че в действителност оценките „отличен“ и „6“, както и всички останали предложени оценки, по същество представляват една и съща количествена оценка, изразена в единия случай с дума, а в другия – с число. Намираме за ползотворно това, че в Наредбата е обяснено какво разбиране стои по принцип зад всяка оценка, тъй като това ще помогне на учителите да обективизират и защитят оценката, която поставят. Същевременно обаче не виждаме в тези разяснения да присъства изискването за даване на позитивна и конструктивна обратна връзка към ученика по време на оценяването. Ние смятаме за изключително важно обратната връзка, която получават учениците и техните родители, да бъде обективна, своевременна и добре комуникирана. Истинската качествена оценка посочва на ученика конкретно какво е усвоил, какво му липсва и какво трябва да развие. Затова ние предлагаме в Наредбата да се включи текст, който гласи: „Качествената оценка предполага дефиниране на основните знания и умения, които са обект на изпитването и които ученикът показва, че е овладял, както и посочване на най-съществените пропуски, върху които ученикът трябва да продължи да работи. Качествена оценка се дава както върху съдържанието, така и върху формата на представяне на знанията и уменията.“ Смятаме, че този подход ще допринесе за подобряване на знанията и уменията на учениците и ще допринесе за по-добрата комуникация между семейството и училището, тъй като родителите ще имат конкретна информация точно как могат да помогнат на детето да подобри академичното си представяне.

Прочети повече

НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

Становище на Асоциация Родители относно


Проект за НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

 

Асоциация Родители отбелязва, че в последния вариант на проекта от юли 2016 г. в съответствие с внесените от нас предложения недопустимото разширение на приложното поле на Проекта за Наредба е отпаднало, като вече не включва еднодневните пътувания, образователните мероприятия и участията в олимпиади и други състезания. Досегашният опит от организиране на такива пътувания с ползване на обществен транспорт или училищни автобуси и нощувки, осигурени от организаторите на мероприятието, както и ползването на бази на общините, показва, че това е вариант, който гарантира необходимата безопасност за децата и същевременно намалява чувствително цената. Като имаме предвид, че България е страната от ЕС с най-висок процент детска бедност и че около 80% от българските семейства с деца получават детски надбавки, което означава, че доходите им са под необходимия минимум, за да осигурят нормално отглеждане на подрастващите, въпросът с цената на пътуванията е от огромна важност. В този смисъл за нас продължава да е необяснимо запазването на изискването на територията на всеки лагер да има „външен или вътрешен басейн“ – условие, което повишава цената на базата, без да е задължително за предоставянето на качествена услуга, свързана със здравословните условия и образователния ефект на лагера. Все още за нас остава неизяснен и въпросът с организирането на палаткови лагери, които осигуряват на децата безценен опит и образование през подхода „учене през преживяване“.

Прочети повече

Наредба за учебните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала

Становище на Асоциация Родители по проекта за Държавен образователен стандарт за учебните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала

 

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 2001 г. работи за повишаване на качеството на българското образование и подобряване на взаимодействието между семейството и училището. Ние сме сред организациите, които активно участваха в обсъжданията на Закона за предучилищното и училищното образование и продължаваме с повишен интерес да следим процеса на превръщане на разпоредбите на Закона в действаща нормативна уредба от различни нива.

 

На първо място бихме искали да отбележим положителния факт, че в Стандарта се изхожда от разбирането за учебника като средство за самостоятелна подготовка на ученика, както и от заложената в Закона за предучилищното и училищното образование възможност за одобряване на неограничен брой учебници. Подкрепяме и възможността предложения за нови учебници да се правят всяка година.

 

За нас от особено значение е въвеждането на оценката за приложимост като задължителен етап от оценяването на учебниците. Намираме това за изключително позитивна промяна.

 

За съжаление обаче трябва да отбележим, че предлаганият механизъм за оценка на приложимостта чрез гласуване в електронна платформа от страна на желаещите учители не гарантира обективност и системност на оценката. За нас оценката за приложимост може да се направи единствено през структурирано и фокусирано тестване на учебниците сред децата, за които те са предназначени с последваща възможност за внасяне на корекции. Такова тестване може да се прави от учители в различни контексти, но задължително през общ инструментариум.

 

Прочети повече

Становище по проекта за Наредба за общообразователната подготовка

Становище на Асоциация Родители по проекта за Държавен образователен стандарт за общообразователната подготовка

 

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 2001 г. работи за повишаване на качеството на българското образование и подобряване на взаимодействието между семейството и училището. Ние сме сред организациите, които активно участваха в обсъжданията на Закона за предучилищното и училищното образование и продължаваме с повишен интерес да следим процеса на превръщане на разпоредбите на Закона в действаща нормативна уредба от различни нива.

 

За нас е крайно обезпокоително, че Министерството на образованието и науката не публикува заедно с проектите за стандарти мотиви, които да обясняват връзката между постигането на целите на училищното образование и предлаганите промени. Подобен подход поражда неясноти, напрежение и излишен разход на обществена енергия в нефокусирани дебати.

 

Приветстваме подхода, който въвежда ключовите компетентности умения за учене и критично мислене чрез обучението по всеки от учебните предмети. Според нас по същия начин стои въпросът с дигиталната компетентност, социалните и граждански компетентности и предприемаческите умения. В нашето становище по отношение на проекта за Държавен образователен стандарт по учебния план сме изложили несъгласието си с все по-нарастващото обособяване на различни предмети във всеки един от етапите на училищното образование. Ние виждаме в това тенденция все повече да се откъсва образователният процес от естествения начин на опознаване на света от страна на децата и младите хора и затова настояваме уменията, свързани с предприемачеството, гражданското образование и технологиите да бъдат усвоявани от учениците като неразделна част от ежедневния им живот и задължителен компонент от обучението им по всички предмети. Това налага в очакваните резултати от обучението по другите предмети да се заложат експлицитно и очаквания за умения, свързани с предприемачеството, гражданското образование и технологиите.

 

Прочети повече

Становище относно проекта за Наредба за учебния план

Становище на Асоциация Родители по проекта за Държавен образователен стандарт за учебния план

 

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 2001 г. работи за повишаване на качеството на българското образование и подобряване на взаимодействието между семейството и училището. Ние сме сред организациите, които активно участваха в обсъжданията на Закона за предучилищното и училищното образование и продължаваме с повишен интерес да следим процеса на превръщане на разпоредбите на Закона в действаща нормативна уредба от различни нива.

 

Ние изразяваме своята подкрепа за обвързването на всеки предмет с ключовите компетентности.  Това е подход, който насочва вниманието на цялата образователна общност в една нова посока, надскачаща чисто предметното съдържание и съответства на заявените в Закона цели. Също така високо оценяваме, че целите се определят на етап, а очакваните резултати – на клас и че часовете по всеки предмет са на годишна, а не на седмична база.

 

За нас обаче е крайно обезпокоително, че Министерството на образованието и науката не публикува заедно с проектите за стандарти мотиви, които да обясняват връзката между постигането на целите на училищното образование и предлаганите промени. По отношение на стандарта за учебния план за нас остава неясен принципът, според който са определени за изучаване точно тези учебни предмети, разпределението им по класове и основанието за разпределение на часовете между тях за различните класове. Това поражда изключително напрежение между различните професионални гилдии в училище и дискусията върху учебния план на практика се измества единствено върху борбата за по-голям брой часове по всеки предмет.

 

Прочети повече

Законопроекта за предучилищното и училищното образование

Основни позиции и предложения за Законопроекта за предучилищното и училищното образование

 

Предложенията бяха изработени в резултат на системни и задълбочени дискусии от група организации, работещи в сферата на образованието. В процеса на формиране на споделени ключови приоритети и позиции участваха: сдружение Асоциация „Родители“, фондация „Заедно в час“, „Център за образователни инициативи“, Център за междуетнически диалог и толернатност „Амалипе“, фондация „Тръст за социална алтернатива“, УНИЦЕФ, фондация „Америка за България“, Национална мрежа за децата, сдружение „Свят без граници“, сдружение „Нов път“, Институт „Отворено общество“ и Център за приобщаващо образование.

 

Можете да прочетете отвореното писмото към министър Танев.

 

Нашата група от граждански организации и експерти представя своето общо становище по Законопроекта за училищното и предучилищното образование. Ние сме убедени, че стабилността, просперитетът и сигурността на страната ни в обществено-икономически план зависи от повишаване на образоваността на всички деца. Основната цел на образователната реформа е да осигури на всички деца образование, което им помага да развият максимално потенциала си и да ги подготви да бъдат отговорни, мислещи, знаещи и можещи граждани.

 

Прочети повече

Закон за предучилищното и училищното образование

Становище на Асоциация Родители по проекта за Закон за предучилищното и училищното образование


На 5 декември 2014 г. Асоциация Родители внесе в Народното събрание свое становище, в което дава обща препоръка на народните представители в 43 Народно събрание да приемат Проектозакона за предучилищното и училищното образование на първо четене с мотивите, че предложеният Проектозакон като цяло задава конкретни и належащи реформи в образователната система. Предвид иновативния характер на предлаганите промени и осигуряването на достъп до качествено образование за максимален брой от децата и учениците в България, Асоциацията настоява в преходните и заключителни разпоредби изрично да се запише задължение на МОН и Министерски съвет да провеждат на всеки 3 години оценка на въздействието на реформите, постановени със закона, върху няколко ключови за образователната ни система индикатора:

 

 

Прочети повече

Учебни програми за предучилищно възпитание и подготовка

Становище на Асоциация Родители по проектите на учебни програми за предучилищно възпитание и подготовка

 

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 2001 г. работи за подобряване на средата, в която растат и се развиват българските деца. Един от фокусите на нашата работа е повишаването на качеството на образованието и ние винаги сме имали активна позиция по въпросите, засягащи подобряването на връзката между семейството и училището.

 

Ние приветстваме усилията на Министерството на образованието да обнови и актуализира програмите за предучилищно възпитание и подготовка. Подкрепяме подхода, приет от Министерството, за включване на широк кръг от заинтересовани лица в обсъжданията и разчитаме, че мненията на експерти, професионалисти по ранно детско развитие и родители ще бъдат отчетени при вземането на решения за окончателния вид на програмите.

Прочети повече

Oценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

Становище на Асоциация Родители oтносно проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала


Асоциация Родители изразява категоричното си несъгласие важният въпрос за броя одобрени от МОН учебници по един предмет да се решава прибързано, без широк обществен дебат и на базата единствено на хвърлени в общественото пространство твърдения без доказателства.

 

Прочети повече

Предложения за промени в образованието, вследствие на проведена анкета от МОН

Позиция на Асоциация Родители относно наскоро предложени промени в образованието, вследствие на проведена анкета от МОН


Асоциация Родители е организация, която от години участва активно в различни дискусии и обществени дебати по темата за българското образование. Едва ли има тема, свързана с училищното образование, по която да не сме вземали отношение и да не сме изразявали позиция в защита на тезата, че образователната ни система има нужда от същностна реформа, която да обърне фокуса на вниманието към нуждите на децата в контекста на новото време. Убедени сме, че търсенето на различни гледни точки е изключително важно, за да може да се отчетат интересите на всички участници в образователния процес  и да се стигне до възможно най-ефективните решения.

Прочети повече

Проблем със стипендиите за деца с изявени таланти

На 21 май Асоциация Родители алармира за нарушаване на правото на закрила на деца с изявени дарби с писмо до Министрите на образованието и наука, на културата, на младежта и спорта и на труда и социалната политика, както и до Председателите на ДАЗД и Комисията за защита от дискриминация. В писмото настояваме:

 

1. Незабавно да бъдат изплатени забавените от 2013 г. стипендии на учениците с изявени таланти.

 

2. Да се отменят измененията от 25 април 2014 г. в Наредбата за закрила на деца с изявени дарби и учениците от 5 до 7 клас да имат право да получават стипендии за постигнати високи резултати на международни и национални състезания.

 

3. Всички ученици, класирани на първо, второ и трето място на международни и национални състезания, независимо от формата на собственост на училището, в което учат, да получават стипендиите си от съответното Министерство, без посредничеството на общините.

 

Прочети повече

Промените в учебните програми по български език и литература

Позиция на Асоциация Родители относно промените в учебните програми по български език и литература

 

Асоциация Родители беше един от инициаторите на проведената на 18 юни 2013 г. в Софийския университет среща между екип на Министерството на образованието и науката, представители на академичната общност и на учителското съсловие и родители. Тази среща постави на общественото внимание въпроса за целите и методите на обучението по български език и литература. Ние приветстваме готовността на Министерството да  представи тези програми на общественото внимание и с това да постави началото на широка дискусия. Изключително показателно е, че темата събуди толкова голям интерес и предизвика полярни мнения сред широки слоеве от обществото. Това е знак, че много хора не са безразлични към въпросите за образованието на децата ни и имат нужда и желание да споделят своята гледна точка.

Прочети повече

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, сигнатура 345-01-15 от 30.05.2013 г.

Асоциация Родители приветства поставянето на въпроса за достъпа до детска градина като неотменно право на всяко дете и неговото семейство. Това осигурява на детето възможности за развитие, които подпомагат адаптацията му към образователната система и в голяма степен предотвратяват ранното отпадане от училище, а за родителите е възможност за връщане към пазара на труда и осигуряване на по-високо благосъстояние за семейството. В този контекст мерките за осигуряване на това право би следвало да се отнасят до всяко дете и в такъв смисъл да са ангажимент на държавата, който да има и финансово изражение.

Прочети повече

Ева Борисова във вестник "Дневник"

Интервю на Ева Борисова във вестник "Дневник"

 

Ева Борисова - основател и член на управителния съвет на Асоциация Родители отговаря на въпросите на вестник "Девник" за планираните промени в закона за образованието.

 

Как оценявате идеята детската градина да стане задължителна и за 4-годишните? Каква, според Вас, е мотивацията на това предложение? Ще има ли достатъчно места в градините?


Ние подкрепяме идеята за задължително посещение на детска градина от 4 годишна възраст. Това е съобразено с нуждите на децата от изграждане на умения за общуване с по-голяма група деца, адаптацията към среда различна от семейната и запознаването с външни авторитети, в роля различна от родствената и приятелска среда. Въвеждането на задължително посещение на детска градина е и сигнал към семейството, за нуждите на детето да формира лично пространство, и подходящия момент, в който семейството трябва постепенно да осигури все по-голяма автономия на детето. Голямото ни притеснение е свързано с готовността на държавата да осигури достъп до гъвкава и качествена услуга за тази възрастова група за всички деца и особено за децата от уязвимите групи и децата със СОП.

Прочети повече

Задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца

 

Лого на Асоциаиация РодителиПозиция на Асоциация Родители относно задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца


Асоциация Родители подкрепя въвеждането на изискване за задължителната предучилищна подготовка на децата след навършване на 4-годишна възраст. Основна цел на тази подготовка е осигуряване на възможност за всяка дете да бъде в група от връстници /не по-малко от 6 деца близки по възраст/, където да гради умение за пълноценно общуване партньорство, справяне с конфликти, изпълнение на общи задачи, спазване на общи правила, уважение към личното пространство на другия, приемане на различията, разпознаване на емоциите и умение да отстояваш себе си по ненасилствен начин.

Прочети повече

Позиция във връзка с регламентирането на родителските кооперативи

Позиция на Асоциация Родители относно регламентирането на родителските кооперативи


Асоциация Родители е една от организациите, които първи подкрепиха създаването на родителски кооперативи у нас като форма на гражданска самоорганизация за решаването на един наболял обществен проблем – осигуряването на достъпна и качествена грижа за децата преди тръгването им на училище. В създаването и функционирането на родителските кооперативи ние виждаме редица положителни тенденции:

Прочети повече

Позиция на Асоциация Родители върху протестите организирани на 22 октомври

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 10 години отстоява утвърждаването на семейството и децата като основна ценност на обществото. Въпреки трудностите, които сме срещали, ние винаги сме се придържали към законовите възможности за изразяване на нашата позиция и отстояване на нашите предложения. Ние не сме привърженици на формите на уличен натиск, който са избрали организаторите на протеста, но подкрепяме част от техните искания, които съвпадат с нееднократно заявяваната позиция на Асоциацията, а именно:

Прочети повече

Становище за детските надбавки

Детски надбавки за всички или семейно подоходно облагане?

 


И тази година правото на получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, събуди страстите в публичното пространство. Хората, които получават такива помощи, са недоволни от размера им, тъй като той е крайно недостатъчен за покриване на основните нужди на децата. Хората, които са лишени от тази „привилегия“ поради надскачане на прага от 350 лв. доход на член от семейството, се чувстват ощетени и пренебрегнати от държавата и настояват за въвеждане на месечни надбавки за всяко дете, независимо от дохода на семейството.

Прочети повече

Кой се страхува от "Закона за детето"

В последните месеци се вихрят страсти дали едни човешки същества могат да имат права извън правата на други човешки същества, които се грижат за тях. В публичното пространство се леят апокалиптични предсказания за унищожаването на семейството, за световна конспирация срещу семейните устои, за посегателство върху правото на родителя да разполага с живота на детето си. Ако заменим думата „дете“ с думата „жена“, ще се окажем едно към едно във времето на първите стъпки по пътя на борбата за права на жените. Да имат мнение, различно от това на мъжа си? Ужас! Нали той ги храни! Да имат желание да се развиват извън семейството? Анатема! Изконното им място е до печката! Да гласуват? Луди ли сте!? Та те са по-глупави от мъжете, какво им разбират главите от политика и управление? Има кой да се грижи за тях – да ги гледа с любов, да им осигурява прехраната, забавленията, развитието по подходящ начин. Е, може да ги поступва от време на време, но то е за тяхно добро, да си знаят мястото. Всъщност, в съвременния свят това статукво е запазено на много места. От нашата перспектива е страшно, но за хората, които не познават друг модел, си е в реда на нещата.

Прочети повече

Закон за предучилищното и училищното образование

Становище на Асоциация РОДИТЕЛИ по проекта за Закон за предучилищното и училищното образование

 

Асоциация РОДИТЕЛИ смята, че приемането на този закон е наложително, защото българската образователна система трябва да получи недвусмислен знак за нуждата, желанието и готовността на обществото за промяна.

Прочети повече

Процедура за действие при насилие

Случаят в Дупница на тормоз над ученичка, саморазправа на родител, масов изблик на агресия от ученици и арест на 8 ученика демонстрира спешната необходимост българските училища да разработят конкретна процедура и координационен механизъм за справяне с насилие, която включва откриване на признаци за криза, управление на самата криза и обезопасяване на ситуацията и последваща работа с отделните участници и цялата училищна общност.

Прочети повече

Задължителна подготовка за училище

Във връзка с предложенията за изменения и допълнения на Закона за народната просвета, засягащи задължителната предучилищна подготовка на 5-годишните деца, Асоциация Родители застава на позицията, че предложените изменения са в съответствие с ценностите на приобщаващото образование и дават реален шанс за равнопоставено включване на всички деца в образователната система. Ние смятаме, че акцентът в този процес следва да бъде поставен върху подобряване на социалните умения на децата, тяхната комуникативност, способността им да работят в екип и да се справят с конфликти.

Прочети повече