Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Относно промяна в Закона за социално подпомагане
Относно промяна в Закона за социално подпомагане

Становище на Асоциация Родители относно предлагана промяна

в Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане

 

На 19.03.2019 г. на брифинг в Народното събрание представители на управляващото мнозинство
и правителството обявиха намерението си да внесат предложение за промяна в Закона за семейните
помощи за деца и Закона за социалното подпомагане, която цели по-строго обвързване на социалните
помощи за семействата с редовното посещение на децата в задължителната предучилищна форма
на образование и в училище. Мярката предвижда разширяване на периода на действие на сега
прилаганата санкция при допуснати 5 неизвинени отсъствия, а именно от един месец на една година.

Като организация, която от години работи в сферата на подобряване на взаимодействието между
семейството и училището, Асоциация Родители категорично се противопоставя на това предложение
по няколко причини:

1. Липсва анализ на ефекта от досега прилаганата мярка за спиране на помощите за един месец
и липсват доказателства, че разширяването на периода на действие на санкцията ще подобри този ефект.

2. Предложението не се основава на анализ на причините за отпадане и/или непосещение на училище,
а сред тях най-съществена роля играят бедността, липсата на приобщаваща среда, липсата на подготовка
на децата, чийто майчин език е различен от българския, липсата на достъп до качествено образование, липсата
на подкрепа при затруднения – все фактори, за преодоляването на които семейството следва да бъде подкрепено,
а не санкционирано.

3. Предложението е в противоречие с целта на отпускане на тези помощи, а тя е: осигуряване на екзистенц
минимум за децата от семейства с ниски доходи. Лишаването от средства за съществуване влошава още
повече ситуацията
в семействата и подтиква част от родителите да насърчават децата да се ориентират към
дейности за печелене на пари,
а не към посещение на училище.

4. Това предложение е дискриминационно, защото наказва децата от бедни семейства. Предпоставянето
на тезата,
че трябва да се вземат мерки срещу семействата с ниски доходи, а тези, които не получават
помощи или нямат
проблем да си платят глоба, могат да не ходят на училище, представлява пряка дискриминация.

5. Удължаването на срока на действие на санкцията ще засили риска недобросъвестни родители да упражнавят
натиск върху учителите да не отразяват отсъствията на детето, което е предпоставка за конфликти, корупция и
допълнително ще изостри отношенията между семейството и училището.

6. В предложението се съдържа вътрешно противоречие – при спиране на помощите за такъв дълъг период се
отнема един от възможните мотиви родителите да пращат детето си на училище в рамките на тази година,
а именно финансовият. Това е пряка предпоставка за последващо трайно отпадане от образователната система.

Най-важното е, че това предложение по никакъв начин не отчита добрите примери на успешно обхващане
на децата в образователната система - а те са там, където има постоянна работа за подобряване
на взаимодействието между училището, социалните служби, семействата и общността. Ако наистина искаме
да решим проблема с
редовното посещение на децата в задължителната предучилищна форма на
образование и в училище, това е посоката, в която трябва да се насочат ресурсите – и като финансови
средства, и като квалификация, и като време. Асоциация Родители е готова да допринесе със своя капацитет
и своята експертност за разработването и прилагането на
политики и мерки в тази посока.